Nazistveteran från Boden dömd för hets mot folkgrupp

Domstolarna_Luleå

Luleå tingsrätt

Ännu en anmälan av Juridikfronten har lett till att en företrädare för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) dömts för brottet hets mot folkgrupp.

I december 2016 anmälde
 Juridikfronten en viss Bo Nilsson till Polismyndigheten för hets mot folkgrupp. Nilsson är kandidat till kommunfullmäktige i Boden för NMR:s parlamentariska gren. Nilsson var delaktig i grundandet av Sverigedemokraterna (SD) och var under en tid partiets vice ordförande, men har lämnat SD till förmån för NMR. Nilsson beskrivs inte sällan som en veteran inom den nationalistiska rörelsen.

Juridikfrontens anmälan avsåg att Nilsson, under en intervju med nazistiska Nordfront media, burit ett tygmärke på ena ärmen föreställande Totenkopfsymbolen, med en röd ring runt. Detta skedde den 12 november 2016 i samband med att NMR höll en demonstration i Stockholm. Intervjun publicerades den 1 december 2016 på Youtube. Totenkopfsymbolen användes av den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de nazityska koncentrationslägren, och symbolen måste anses starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik.

Anmälan ledde till åtal och huvudförhandling i målet skulle ha ägt rum den fjärde maj i år vid Luleå tingsrätt. Genom sitt dåvarande ombud, nazisten Robert Eklund, framställde dock Nilsson en jävsinvändning mot rättens nämndemän. Nilsson hävdade att dessa var att beteckna som ’politiska motståndare’ till honom och att det därmed förelåg en jävssituation. Detta fick till följd att huvudförhandlingen sköts upp till den 25 oktober i år.

Efter att huvudförhandling väl kommit till stånd meddelade Luleå tingsrätt dom i onsdags (8/11), tidigare i veckan. Tingsrätten fann Bo Nilsson skyldig till hets mot folkgrupp. Åklagaren yrkade på straffansvar för hets mot folkgrupp av normalgraden. Gärningen bedömdes dock av tingsrätten som ringa brott och påföljden bestämdes till 100 dagsböter.  Tingsrätten beslutade även att Nilssons tygmärke med Totenkopfsymbolen, som tagits i beslag av polisen, ska förverkas.

Tingsrätten fann inte att det var styrkt att symbolen på Nilssons ärm hade spridits till deltagare under demonstrationen i november 2016, eftersom Nilsson befunnit sig i ett tält under intervjun. Däremot ansågs det styrkt att det brottsliga meddelandet spritts genom Youtube.

Bo Nilsson invände mot åtalet och gjorde gällande att han varit ovetande om att intervjun skulle spridas på Youtube och menade att han bara varit införstådd med att den skulle synas på Nordfront. Tingsrätten slog dock fast att eftersom Bo Nilsson ställt upp på intervjun och varit införstådd med att den skulle publiceras, så omfattade hans uppsåt en sådan spridning som krävs för straffansvar.

En intressant aspekt av målet är att historieprofessorn Dick Harrison åberopades, av åklagaren, som sakkunnigvittne avseende Totenkopfsymbolens historiska betydelse.

Domen kommenterades av Nilssons försvarare i Norrländska Socialdemokraten (NSD). Han gjorde då gällande att fallet var unikt och att Totenkopfsymbolen aldrig tidigare underkastats domstols prövning.

Spridning av just Totenkopfsymbolen har dock ansetts straffbar i tidigare rättspraxis, däribland Hovrätten för Övre Norrlands dom 1997-01-28 i mål nr B 118/96 och tidigare i Uppsala tingsrätts dom 1996-03-08 i mål nr B 516-96.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Nazistveteran från Boden dömd för hets mot folkgrupp

Under Brott, hets mot folkgrupp, Uncategorized

Juridikfronten tilldelas ELSA-priset 2017

Idag meddelade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) att årets ELSA-pris tilldelas föreningen Juridikfronten. Juridikfrontens verksamhet har nu bedrivits i tio år, och SKMA:s ordförande säger att föreningens medlemmar ”bekämpar på ett föredömligt sätt både antisemitism och rasism”. Priset delas ut den 9 november i Stockholms stora synagoga. Läs SKMA:s pressmeddelande här.Juridikfinal

Kommentarer inaktiverade för Juridikfronten tilldelas ELSA-priset 2017

Under Uncategorized

Juridikfrontens verksamhet har nu pågått i tio år!

jf

En keps (2011)

Hur gammal en viss verksamhet ska anses vara beror på hur man räknar. Juridikfronten har funnits organiserad som ideell förening sedan januari och slutligt sedan september 2011. Tanken på att bilda en förening under namnet Juridikfronten formulerades i februari 2010. Den tidigare verksamheten var mer personbunden. Verksamheten – att motverka högerextremister med juridiken som verktyg – påbörjades dock i något slags nätverksform genom en rättegång, som inleddes genom en ansökan om stämning i september 2007. En ung journalist hade då förtalats på en blogg driven av två sverigedemokrater (varav en numera är mycket högt uppsatt inom SD), och väckte talan mot de bägge sverigedemokraterna. (Den dåvarande partisekreteraren i SD var dock den förste att sprida förtalet.)

banner

En banner (2013)

Processen kommenterades från sitt inledande på en välbesökt SD-kritisk blogg, vars huvudskribent journalisten hade kontakt med. I april 2008 konstaterade tingsrätten, efter en förhandling med flera hörda vittnen, att de bägge sverigedemokraterna hade gjort sig skyldiga till förtalsbrott och var skadeståndsskyldiga mot journalisten. Journalisten, dennes ombud och skribenten på den SD-kritiska bloggen deltog sedermera i bildandet av Juridikfronten. Under åren 2008-2014 pågick ett betydande antal förtalsprocesser mot sverigedemokrater och extremare nationalister, processer som omskrevs av de nämnda skribenterna m.fl..

Även om Juridikfronten fortsätter att motverka politiskt motiverat förtal, består föreningens verksamhet numera till stor del av anmälande av hets mot folkgrupp på internet. Huvudsakligen innan en formell förening bildades, dvs. under åren 2007-2011, skedde anmälningarna ofta under ett särskilt alias, för att skydda anmälarna.

Juridikfinal

Ett logotypförslag

Anmälningarna riktade sig ofta mot den tidens främsta nazistsajter, patriot.nu och den-svenske.com, men även mot andra extremnationalistiska sajter. Den första förundersökningen om hets mot folkgrupp inleddes av Justitiekanslern, Göran Lambertz, den 12 oktober 2007. Detta är ännu en anledning att räkna Juridikfrontens verksamhet som tio år gammal.

Sedan dess har åtskilliga brott (bl.a. hets mot folkgrupp och uppvigling) – uppemot 100 uttalanden, beroende på hur man räknar – beivrats av domstolarna till följd av Juridikfrontens verksamhet. Det har gällt skriverier och illustrationer i och från Den Svenske Nationalsocialisten, Info14, Realisten, Patriot.nuMidgård, Sniper RecordsNordfront och skriverier på olika politikers bloggar m.m.. För tillfället pågår flera förundersökningar om hets mot folkgrupp, och ett åtal med

jkre

Nuvarande justitiekansler Anna Skarhed och dåvarande ordförande för Juridikfronten Robin Enander (2016)

(än så länge) fyra åtalspunkter har väckts. Åtalet gäller bl.a. en artikel som faktiskt anmäldes första gången av samma anmälare redan år 2007; när den anmäldes tio år senare var tiden mogen för ett åtal. Föreningen har även, delvis vid sidan av brottsbekämpandet, bidragit till att utveckla praxis på flera områden (bl.a. det skadeståndsrättsliga och det processrättsliga).

Tio års erfarenhet av juridisk kamp mot nationalisternas brott har gjort föreningen stark och kunnig. Juridikfrontens verksamhet fortsätter!

 

 

Kommentarer inaktiverade för Juridikfrontens verksamhet har nu pågått i tio år!

Under antisemitism, Brott, Föreningen, Förtal, hets mot folkgrupp, Justitiekanslern, Mörkermän, Svensk nazism, Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas parti, Sverigedemokraterna

Ny förundersökning mot Nordfront

Trots att flera förundersökningar pågår mot nazistiska Nordiska motståndsrörelsens (NMR) webbplats Nordfront, och trots att den ansvarige utgivaren redan är åtalad för fyra uttalanden på sajten, fortsätter man att på sajten tillhandahålla och publicera tveksamma uttalanden.

Idag inledde Justitiekanslern, JK, förundersökning beträffande en intervju där den numera framstående NMR-medlemmen Emil Hagberg beskriver ”Sion” (dvs. judarna) som ”arvfienden till vår ras” som ”i grund och botten är parasiter”, vars seger leder till att hela planeten går under. Adolf Hitler och ”folket i det Tredje Riket” beskrivs som ”halvgudar” som var en del av ”ett mycket större uppvaknande för vår ras”. JK anser att det finns anledning att anta att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts genom artikeln, som anmälts av föreningen Juridikfronten. JK inleder även förundersökning beträffande en publicering av Finlands flygvapens tidigare symbol med ett hakkors.

Kommentarer inaktiverade för Ny förundersökning mot Nordfront

Under Brott, hets mot folkgrupp, Mörkermän, Näthat, Nordfront, Nordiska motståndsrörelsen, Svenska motståndsrörelsen

Swish avslutar avtal med ännu en förening kopplad till NMR

Juridikfronten uppmärksammade en tid tillbaka betaltjänsten Swish och de banker som står bakom tjänsten att två föreningar som är kopplade till Nordiska motståndsrörelsen (NMR) – NF Media och Nordfront förlag – nyttjade tjänsten på ett sätt som till synes stod i strid med deras allmänna villkor.

Föreningarna hade genom tjänsten Swish Företag tilldelats så kallade ”123 nummer” – något som är reserverat för företag, föreningar och organisationer – och dessa användes till att samla in donationer dels till NMR:s verksamhet i största allmänhet men också till projektet ‘Fånghjälpen’ i synnerhet. Enligt information på NMR:s hemsida är ändamålet med ‘Fånghjälpen’ att vid behov samla in pengar ”för att kunna betala alla aktivisters böter direkt när de blir utfärdade av rättsmakten så att det inte ska påverka aktivistens kamp för Nordens frihet”. Möjligheten att donera pengar genom Swish annonserades tydligt på hemsidan, bland annat genom en banner där tjänstens logga var väl synlig.

Vid tecknade av avtal om tjänsten Swish Företag underkastar man sig som användare vissa villkor – däribland krav på att tjänsten inte får användas ”i samband med verksamhet som banken anser vara oetisk eller omoralisk”. Det faller förstås inte inom Juridikfrontens ändamål att ta ställning i frågor om etik eller moral åt företag. Däremot fanns det anledning att misstänka att Swish och bankerna saknade vetskap om att de nummer NF Media och Nordfront förlag hade tilldelats användes för att samla in pengar till NMR. Därmed saknade de också möjlighet att bedöma om aktörerna i fråga levde upp till de etiska riktlinjer som är en del av deras avtalsvillkor. Följaktligen informerade Juridikfronten i en detaljerad skrivelse Swish och bankerna om relationen mellan föreningarna i fråga och NMR samt vilken typ av ”verksamhet” sistnämnda organisation ägnar sig åt. Även en kopia av mötesprotokollet från NF Medias konstituerande sammanträde – där föreningen syfte påstods vara ”att främja intresse och engagemang för podcasts och internetradio för Nordbor” – bifogades.

Sen tidigare har det kunnat konstateras att en utav föreningarna – Nordfront förlag – sedermera fick sitt avtal avslutat. Idag står det klart att även avtalet med NF Media är avslutat och att NMR således inte längre kan samla in donationer genom Swish överhuvudtaget. Huruvida det är Juridikfrontens skrivelse som ligger till grund för besluten går inte att bekräfta till följd av banksekretess, men som nämnts innan ter det sig inte långsökt att de omständighets som redovisades i skrivelsen skulle vägas in vid en bedömning om fortsatt samarbete parterna emellan.

Kommentarer inaktiverade för Swish avslutar avtal med ännu en förening kopplad till NMR

Under Uncategorized

Förundersökning mot ”Ingrid & Conrad” på grund av eventuellt brott mot grundlagen

Inledningen på JK:s beslut om förundersökning.

Ingrid Carlqvist och Daniel ”Conrad” Frändelöv driver nögerpodden* ”Ingrid & Conrad”, där de bl.a. bjudit in tidigare nazister som Magnus Söderman, och nazister som Nordiska motståndsrörelsens Pär Öberg, att delta. Ofta sker sändningarna live.

Den som sänder direktsända radioprogram – även på webben – måste enligt bl.a. yttrandefrihetsgrundlagen utse en ansvarig utgivare och anmäla denne till Myndigheten för press, radio och tv. ”Ingrid & Conrad” finns inte i denna myndighets register. Som Avsnitt tidigare berättat, anmälde föreningen Juridikfronten flera högerpopulistiska eller nazistiska poddar i våras. Justitiekanslern (JK) beslutade i somras att inte inleda någon förundersökning, men skickade en upplysning – ett slags ”varning” – till bl.a. Ingrid Carlqvist, angående de regler som gäller och det straff som finns för den som inte utser och anmäler utgivare.

JK:s tämligen milda agerande ledde till att vissa nögeraktörer hätskt påstod att JK särbehandlade bl.a. ”Ingrid & Conrad” på grund av deras politik. Vissa påstod rentav att JK:s ”varning” hade något att göra med att Juridikfrontens förre ordförande och beredningsjuristen hos JK kommer från samma norrländska ort. I sedvanlig ordning ringde nögern och ansatte tjänstemän med okunniga frågor m.m., i samtal som de spelade in.

Någon ansvarig utgivare för ”Ingrid & Conrad” har fortfarande inte anmälts. Juridikfronten har, genom ordföranden Martin Tunström, därför återigen anmält detta till JK. Den 12 oktober beslutade JK att inleda förundersökning. ”Det finns anledning att anta att brott mot de ovan angivna bestämmelserna om att utse och anmäla utgivare för radioprogram har begåtts. En förundersökning ska därför inledas”, står det i beslutet, som undertecknats av JK Anna Skarhed.

Handlingarna i JK:s ärende kan hämtas här.

*med ”nögern” avser vi den nationalistiska högern.

Kommentarer inaktiverade för Förundersökning mot ”Ingrid & Conrad” på grund av eventuellt brott mot grundlagen

Under Brott, Justitiekanslern, Mörkermän, Nögern

Ytterligare en förundersökning inledd mot Nordfront

På Nordiska motståndsrörelsens hemsida Nordfront publiceras regelbundet så kallade ’kamprapporter’ där organisationens olika ’nästen’ uppdaterar läsarna om sina aktiviteter. Rapporterna kan knappast sägas utgöra nyhetsförmedling utan får snarare kategoriseras som ren propagandaspridning.

En ’kamprapport’ med rubriken ”Homo-vägg blev NS-vägg – Södertälje” som publicerades nyligen innehöll bilder där man kunde se hur en Prideflagga som anbragts på en vägg hade sprayats om till vad som – trots att motivet hade förvrängts på hemsidan – helt uppenbart var en hakkorsfana. Under fanan hade texten ”14/88” lagts till, vilket avser fraserna ”vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn” och ”heil Hitler”.

I rapporten beskrevs hur ”nationalsocialistiska aktivister bestämt sig för att det fick vara nog med homolobbyns vidriga fana”. Vidare påstods det att hakkorset som ersatte den var en ”sann symbol för nationalsocialism och folkgemenskap och välmående för de vita folken”.

Juridikfronten anmälde inlägget till Justitiekanslern (JK) eftersom texten och bilderna sammantaget torde utgöra en så reservationslös hyllning till den tyska nationalsocialismen med dess folkmords- och rashatspolitik att det är att bedöma som hets mot folkgrupp. Igår kom besked om att JK har valt att inleda förundersökning angående nämnda brott för såväl inlägget som nämns ovan samt ytterligare ett inlägg Juridikfronten anmält. Det återstår att se om två punkter till kommer läggas till de fyra fall av hets mot folkgrupp som Nordfronts ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål redan väntar åtal för.

Kommentarer inaktiverade för Ytterligare en förundersökning inledd mot Nordfront

Under Uncategorized